Správa o činnosti za rok 2022

Centrum vzdelávacích analýz je nezávislá analytická a výskumná organizácia. Aj v roku 2022 sme sa snažili svojou činnosťou prispieť k zvyšovaniu kvality vzdelávania a k zabezpečovaniu spravodlivosti vo vzdelávaní na Slovensku. V správe sumarizujeme najdôležitejšie činnosti, ktorým sme sa venovali v roku 2022.

Školský týždeň: Pravidelné komentovanie a vyhodnocovanie vzdelávacej politiky na Slovensku

Počas školského roka kaźdý týždeň reflektujeme aktuálne dianie v oblasti vzdelávania. V roku 2022 sme sa v Školskom týždni Denníka N okrem iného pravidelne venovali aj najdôležitejším témam vo vzdelávaní – začleňovaniu detí z Ukrajiny do vzdelávania, pracovným a platovým podmienkam zamestnankýň a zamestnancov v školstve a sledovali sme aj plnenie reforiem z plánu obnovy v oblasti vzdelávania.

• Všetky vydania Školského týždňa v školských rokoch 2021/2022 a 2022/2023 sú dostupné na stránke Denníka N. Na našej stránke v sekcii Školský týždeň sú všetky texty odomknuté a voľne dostupné.

Vyhodnocovať vzdelávaciu politiku v pravidelnom newsfiltri neprestávame ani v roku 2023.

Začleňovanie detí z Ukrajiny do vzdelávania na Slovensku: Analýzy a zber údajov

Vo februári 2022 vypukla vojna na Ukrajine a do slovenských škôl začali prichádzať deti z Ukrajiny. Od začiatku vojny sme upozorňovali, že slovenské školy na to nemusia byť pripravené a ministerstvo školstva by malo po vzore iných krajín zaviesť opatrenia na podporu škôl. Vďaka spolupráci s rôznymi organizáciami a inštitúciami sme vydali viacero analýz, odporúčaní a vyzbierali sme unikátne údaje.

Prehľad politík a rizík

Koncom školského roka 2021/2022 sme vďaka spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava pripravili analýzu stavu a hlavných rizík začleňovania detí z Ukrajiny do vzdelávania. Materiál vychádzal z prehľadu domácej aj zahraničnej odbornej literatúry, praxe i politík a analyzoval dostupné administratívne údaje či údaje zo starších výskumov.

• Celá analýza je dostupná tu: Začleňovanie detí z Ukrajiny do vzdelávania v Bratislave. Analýza súčasnej situácie a prehľad politík

• Výber hlavných zistení a odporúčaní pre celé Slovensko je dostupný tu: Začleňovanie detí z Ukrajiny do vzdelávania. Hlavné problémy a odporúčania

Plošný dotazníkový zber medzi riaditeľkami a riaditeľmi

V prvom polroku školského roka 2022/2023 sme vďaka spolupráci so Štátnou školskou inšpekciou zaslali dotazník zameraný na vzdelávanie žiačok a žiakov z Ukrajiny do všetkých základných škôl na Slovensku. Cieľom dotazníka bolo zmapovať prax začleňovania detí do vzdelávania (napríklad organizácia jazykových kurzov, individualizácia vzdelávania), ale aj potreby škôl (personálne kapacity, materiálne vybavenie a podobne). Odpovede nám poskytli takmer dve tretiny z nich (60,3 %, 1 247 škôl).

• Správa z prieskumu vyšla v marci 2023 a je dostupná tu: Stav vzdelávania žiakov – odídencov z Ukrajiny: Priebežná správa

V roku 2023 prebieha v školách tematická inšpekcia zameraná na vzdelávanie detí z Ukrajiny. Spolu so Štátnou školskou inšpekciou budeme po jej ukončení analyzovať a vyhodnocovať rozhovory s personálom školy či žiacke dotazníky.

Hĺbková kvalitatívna sonda v deviatich bratislavských školách a akčný plán pre Bratislavu

V Bratislave sa od vypuknutia vojny vzdeláva najväčší počet detí z Ukrajiny. Pre tieto školy tak môže byť náročnejšie zabezpečiť všetko potrebné (jazykové kurzy, psychosociálnu podporu, doučovanie a podobne). V spolupráci s Inklucentrom, Centrom poradenstva a prevencie Bratislava III, Hlavným mestom SR Bratislava a s finančnou podporou organizácie UNICEF sme hĺbkovo zmapovali situáciu a potreby v deviatich základných školách s vysokým počtom žiakov a žiačok z Ukrajiny. Psychologičky a psychológovia z partnerských organizácií súčasne okamžite poskytli školám a žiačkam i žiakom základnú podporu. Na základe výsledkov sme navrhli konkrétne kroky, ktoré by mohli školám situáciu uľahčiť.

• Správa z výsledkov kvalitatívnej sondy vyšla v marci 2023 a je dostupná tu: Začleňovanie žiačok a žiakov z Ukrajiny do vzdelávania. Kvalitatívna sonda z deviatich bratislavských škôl 

Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania na základe výsledkov kvalitatívnej sondy od januára 2023 spustilo v desiatich školách program psychosociálnej podpory, ktorú zabezpečujú ukrajinsky hovoriace terénne pracovníčky a pracovníci. V tomto roku budeme s Inklucentrom naďalej spolupracovať a pomáhať pri vyhodnocovaní poskytovanej podpory.

Ďalšie analýzy

• V roku 2022 sme okrem toho vydali analýzu odmeňovania učiteliek a učiteľov, ktorá je dostupná tu: V roku 2021 sa reálne platy učiteliek a učiteľov nezmenili, v tomto roku hrozí ich pokles

• Spolupracovali sme aj na príprave podkladov pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislava 2030. Analytická časť dokumentu je dostupná tu: Bratislava 2030: Program rozvoja mesta 2022 – 2030

Zvyšovanie kvality verejnej diskusie o vzdelávaní

Výstupy našej analytickej činnosti sa snažíme komunikovať čo najširšej verejnosti. Máme presvedčenie, že kvalitná vzdelávacia politika sa nedá robiť bez kvalitnej verejnej diskusie založenej na dátach, príkladoch dobrej praxe a poctivej argumentácii.

• Aj v tomto roku sme preto pravidelne odpovedali na otázky novinárov a novinárok a prijímali pozvania do televíznych či rozhlasových diskusií. Výber z mediálnych vystúpení je dostupný na našej webovej stránke v sekcii Médiá.

• Usilujeme sa spolupracovať aj s kľúčovými aktérmi v oblasti verejných politík. V roku 2022 sme sa zúčastnili na okrúhlom stole o začleňovaní detí z Ukrajiny do vzdelávania, ktorý organizoval Komisár pre deti.

• O našich činnostiach pravidelne informujeme na našej facebookovej stránke.

• V roku 2022 sme rozposlali aj prvé vydanie newslettera určeného pre médiá, odbornú verejnosť a všetkých ľudí, ktorých zaujíma vzdelávanie a vzdelávacia politika.

Financovanie

Zdroje nášho financovania zverejňujeme na našej webovej stránke v sekcii Podporovatelia.

Pridaj komentár