Začleňovanie žiačok a žiakov z Ukrajiny do vzdelávania. Kvalitatívna sonda z deviatich bratislavských škôl

V novembri a decembri 2022 sme navštívili deväť bratislavských škôl, v ktorých sa vzdeláva vyšší počet žiačok a žiakov z Ukrajiny. Cieľom bolo zmapovať, ako sa školám darí začleňovať týchto žiakov a žiačky do vzdelávania. Na všetkých školách sme viedli kvalitatívne rozhovory s vedením školy a triednymi učiteľkami a učiteľmi v triedach s vyšším počtom detí z Ukrajiny. Zároveň sme realizovali fokusové skupiny so školským podporným tímom (školská psychologička, špeciálny pedagóg, pedagogická asistentka a podobne).

Výsledky analýzy kvalitatívnych údajov ukazujú, že školám chýba pri vzdelávaní žiakov a žiačok z Ukrajiny systémová podpora. Najväčšou prekážkou zostáva jazyková bariéra. V školách chýbajú osoby, ktoré by sa s deťmi dokázali plynule dohovoriť. Deťom utekajúcim pred vojnou tak školy nemusia vedieť poskytnúť ani základnú psychosociálnu podporu. Okrem toho narážajú školy na nedostatok personálnych kapacít, prakticky uplatniteľných zručností, financií aj materiálnej podpory (napríklad učebné materiály).

Na základe týchto výsledkov navrhujeme urýchlene realizovať opatrenia, ktoré sa osvedčili v iných krajinách. Okrem plošných systémových opatrení navrhujeme aj špecifické regionálne nástroje, ktoré by pomohli školám v Bratislave, kde je situácia najnáročnejšia. Odporúčame napríklad podporiť pôsobenie regionálnych tímov zameraných na psychosociálnu podporu a podporu v oblasti duševného zdravia, alebo napríklad koordinovať organizáciu kurzov štátneho jazyka.

Projekt sme realizovali v spolupráci s organizáciou Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdlevánia a s tímom podpory pre Ukrajinu Centra poradenstva a Prevencie Bratislava III. Psychologičky a psychológovia z oboch organizácií realizovali skupinové aktivity s deťmi z Ukrajiny aj s ostatnými deťmi v triedach.

Tieto aktivity bolo možné realizovať vďaka spolupráci s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava v rámci projektu Podpora predškolskej starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania vo vzťahu k deťom cudzincov, ktorý podporila organizácia UNICEF.

One thought on “Začleňovanie žiačok a žiakov z Ukrajiny do vzdelávania. Kvalitatívna sonda z deviatich bratislavských škôl

Pridaj komentár