Vyhodnotenie programu na podporu začlenenia žiakov a žiačok z Ukrajiny v základných školách

Od januára 2023 navštevujú vybrané základné školy v Bratislave terénne pracovníčky z Ukrajiny a externé lektorky slovenčiny ako cudzieho jazyka. Vďaka tomu majú žiačky a žiaci z Ukrajiny prístup k odbornej psychosociálnej podpore a všetky deti z cudziny majú kvalifikovanú výučbu slovenčiny ako druhého jazyka.

Táto podpora je možná vďaka úsiliu a iniciatíve mimovládnej organizácie Centrum inkluzívneho vzdelávania (Inklucentrum) a Centra poradenstva a prevencie Bratislava III (CPP Bratislava III). 

V našej najnovšej analýze sme sa pozreli na to, ako program funguje. Čo je úlohou terénnych pracovníčok? Ako komunikujú so zamestnankyňami a zamestnancami škôl či rodičmi? A ako ich prácu vnímajú samotné deti z Ukrajiny, ich rodičia aj personál škôl?

Príklad dobrej praxe na Slovensku: Program vznikol na základe analýz a overených postupov zo zahraničia

Program vznikol na základe viacerých analýz, ktoré skúmali situáciu a potreby škôl po príchode veľkého množstva detí z Ukrajiny. Kvalitatívna sonda v deviatich bratislavských školách napríklad ukázala, že zásadným problémom pri vzdelávaní detí z Ukrajiny je jazyková bariéra. Deti nerozumeli vyučovaniu a školské podporné tímy im nevedeli poskytnúť ani základnú psychosociálnu podporu, hoci išlo o deti, ktoré utiekli pred vojnou a stretli sa s traumatizujúcimi udalosťami.

Inšpiráciou pre vznik programu boli mobilné multikultúrne tímy v Rakúsku, ktoré vznikli počas utečeneckej krízy v rokoch 2015 a 2016. Išlo o tímy odborníčok a odborníkov, ktorí ovládali materinský jazyk detí. Na požiadanie navštevovali školy, pracovali s deťmi s utečeneckou skúsenosťou a poskytovali poradenstvo personálu škôl. Prehľad opatrení na podporu začleňovania detí z cudziny do vzdelávania sme publikovali tu.

Tento model bol pre Slovensko vhodný, pretože umožňoval poskytovať podporu na viacerých školách a s obmedzenými zdrojmi. Keďže štát umiestňovanie detí z Ukrajiny do škôl nijako neriadil, deti z Ukrajiny sa vzdelávali na veľkom počte škôl. Často pritom mala škola len niekoľko takýchto žiakov a žiačok.

Priebežné vyhodnotenie programu

Realizátori projektu – Inklucentrum a CPP Bratislava III – sa okrem toho rozhodli, že fungovanie programu priebežne vyhodnotia. Cieľom bolo získať informácie o tom, ako program funguje v praxi, ako sa pozdáva rôznym aktérom školských komunít, ale aj upozorniť na potenciálne slabé miesta programu.

Na konci školského roka 2022/2023 sme vyzbierali dotazníky od zamestnancov a zamestnankýň zapojených škôl, žiačok a žiakov z Ukrajiny aj od ich rodičov.

Údaje ukázali, že prevažná väčšina všetkých aktérov hodnotí program pozitívne, uvítali by jeho pokračovanie či zintenzívnenie. Podľa hodnotenia viacerých aktérov mal program pozitívny účinok na duševné zdravie detí. Je však potrebné zdôrazniť, že reálny dopad na duševné zdravie či vzdelávanie detí naśa správa neumožňuje posúdiť. Na to by bol potrebný experimentálny výskum založený na spoľahlivých nástrojoch merania.

Slabým miestom programu môže byť zase nižšia informovanosť zamestnancov a zamestnankýň škôl o práci terénnych pracovníčok aj spolupráca s rodičmi detí z Ukrajiny. Aj na základe týchto záverov začali realizátori programu zavádzať zmeny, ktoré by podporili práve spoluprácu a komunikáciu terénnych pracovníčok s personálom školy aj s rodičmi.

Pridaj komentár