Vláda sa zaviazala pokračovať v reformách z plánu obnovy, ostatné priority sú príliš všeobecné

Tento týždeň predstavila úradnícka vláda programové vyhlásenie, teda plán toho, čo chce počas svojho pôsobenia dosiahnuť. Vzhľadom na to, že parlamentné voľby budú už v septembri, na napĺňanie programu je zrejme len pár mesiacov. Preto nemôžeme očakávať zásadné a náročné zmeny. Na druhej strane aj za tento obmedzený čas sa dajú zaviesť alebo aspoň naštartovať niektoré zmysluplné opatrenia. Pozrime sa bližšie, čo si nová vláda predsavzala dosiahnuť v oblasti vzdelávania.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Vláda si v oblasti vzdelávania stanovila tri krátkodobé priority. Všetky do značnej miery nadväzujú na rozbehnuté reformy z plánu obnovy. To možno vzhľadom na krátkosť času aj záväzky, ktoré musíme plniť v rámci plánu obnovy, hodnotiť ako dobrý krok.

1. Prvou z týchto priorít je zavedenie zmien v obsahu vzdelávania, teda pokračovanie v takzvanej kurikulárnej reforme. Nová vláda sa v programovom vyhlásení zaväzuje otvoriť 16 nových regionálnych centier, ktoré budú podporovať zdieľanie dobrej praxe a pomáhať vyučujúcim pri zavádzaní nových metód a foriem učenia. Na reformu obsahu vzdelávania nadväzuje aj príprava koncepcie učebnicovej politiky a nastavenie nových kritérií hodnotenia učebníc.

2. Druhou krátkodobou prioritou má byť zvyšovanie dostupnosti kvalitného vzdelávania. Vláda plánuje pripraviť správu o stave inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a na základe nej navrhnúť opatrenia. Tento bod programového vyhlásenia je viac než otázny. Len pomerne nedávno totiž vznikla komplexná analýza, ktorá do hĺbky zmapovala vzdelávanie detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Skrátka, situáciu pomerne dobre poznáme a známe sú aj kroky, ktoré treba robiť.

Nová vláda sa zároveň zaväzuje, že podporí plnohodnotné zavedenie podporných opatrení, čo by malo zahŕňať aj dostatok pedagogických asistentiek, špeciálnych pedagógov a odborného personálu v školách. Na realizáciu reformy sa dosiaľ nepodarilo zabezpečiť financie a z programového vyhlásenia zatiaľ nie je jasné, či a koľko peňazí vláda na zavedenie systému vyčlení.

3. Poslednou krátkodobou prioritou je zavedenie výkonnostných zmlúv s verejnými vysokými školami a novej metodiky ich financovania. Aj v tomto prípade ide o rozbehnutú reformu z plánu obnovy. Či tento systém financovania prispeje k vyššej kvalite vysokých škôl, bude závisieť od jeho konkrétneho nastavenia.

Vláda si určila aj strednodobé priority.

1. Prvou je zvýšenie atraktivity učiteľského povolania. Skutočne ide o dôležitú tému. Nízka atraktivita povolania vyplýva najmä z nedostatočného finančného ohodnotenia. To v niektorých regiónoch vedie dokonca až k nedostatku učiteliek a učiteľov. Starnutie personálu v školách a zvyšovanie počtu detí môže v budúcnosti problém s nedostatkom pracovných síl v školách ešte prehĺbiť. Vláda sa preto zaviazala, že pripraví alternatívy na riešenie tohto problému. To treba privítať.

2. Druhá strednodobá priorita sa týka kvality škôl a nastavenia optimálnej siete stredných škôl. Vláda chce vytvoriť podmienky pre širokú diskusiu, ktorá by mala viesť k stanoveniu kritérií kvality školy. Následne by malo prebiehať meranie a vyhodnocovanie kvality škôl. Diskusia o kvalite škôl je nepochybne dôležitá, len je škoda, že vláda nevysvetlila, čo sa s výsledkami merania bude robiť. Už dnes totiž máme pomerne veľa údajov o školách a štát s nimi takmer nijako nepracuje.

Okrem toho má vláda v pláne pripraviť východiská pre optimálne nastavenie siete stredných škôl a ponuky odborov vzdelávania v súlade s potrebami trhu práce. Systém na reguláciu odborov stredných škôl však dnes už existuje a pri určovaní počtu miest pre jednotlivé odbory sa vychádza aj z potrieb trhu práce. Prečo je potrebné tento systém meniť, vláda nijako nevysvetlila.

3. Poslednou strednodobou prioritou je zlepšovanie medzinárodného postavenia slovenských vysokoškolských a výskumných inštitúcií. Ide o jednu z kľúčových priorít vlády, ktorej cieľom je udržať a prilákať talentovaných ľudí. V tejto oblasti však vláda zatiaľ neponúka žiadne konkrétne nástroje, len veľmi všeobecné frázy. Pritom ide o problém, s ktorým sa na Slovensku pasujeme už dlhodobo. A jeho riešenie bude pravdepodobne vyžadovať veľa času aj práce.

Môžeme teda konštatovať, že programové vyhlásenie vlády v oblasti vzdelávania je na jednej strane pragmatické, keď sa zameriava na pokračovanie reforiem z plánu obnovy a plnenie míľnikov. Tomu sa nedá nič vytknúť. Na druhej strane je príliš všeobecné, a to aj v oblastiach, ktoré by si vyžadovali jednoznačnejšie záväzky, ako napríklad financovanie podporných opatrení.

Na takom malom priestore obsahuje aj priority, ktoré nie sú nevyhnutné (správa o stave inkluzívneho vzdelávania) alebo sú slabo zdôvodnené (regulácia odborov na stredných školách). A v súlade s doterajším pôsobením ministerstva školstva podceňuje tému začleňovania detí z Ukrajiny do vzdelávania.

Pridaj komentár