Stav vzdelávania žiakov – odídencov z Ukrajiny (záverečná správa)

Na to, aby sme vedeli, ako sa školám darí vzdelávať žiakov a žiačky z Ukrajiny, akým problémom školy čelia a čo potrebujú na to, aby situáciu zvládali lepšie, potrebujeme kvalitné údaje. Vďaka týmto údajom sa zároveň dá nastaviť účinnejšia podpora pre ľudí v školách.

Preto sa Štátna školská inšpekcia v spolupráci s Centrom vzdelávacích analýz rozhodla uskutočniť tematickú inšpekciu, ktorá sa zameriava na začleňovanie žiakov a žiačok z Ukrajiny do vzdelávania. Jej cieľom bolo zmapovať, ako prebiehalo zaraďovanie a vzdelávanie žiakov z Ukrajiny v základných školách na Slovensku.

Inšpekcia bola rozdelená na dve časti. Prvou časťou bol elektronický dotazník, ktorý sa rozposlal na všetky základné školy na Slovensku. Jeho cieľom bolo plošne zmapovať, ako vyzeralo zaraďovanie žiakov z Ukrajiny do základných škôl na Slovensku, aké opatrenia na podporu týchto žiakov školy využívali a čo potrebovali na kvalitnejšie vzdelávanie žiakov z Ukrajiny.

Celkovo sa do prieskumu zapojilo 1 247 základných škôl, z toho 608 škôl v školskom roku 2022/2023 vzdelávalo žiakov a žiačky z Ukrajiny. Výsledky tak poskytujú obraz o dianí na približne dvoch tretinách (67,6 %) zo všetkých základných škôl na Slovensku, ktoré mali žiakov a žiačky z Ukrajiny. Údaje z prieskumu sme podrobne analyzovali v Priebežnej správe (ŠŠI – CVA, 2022) z tematickej inšpekcie.

Druhou časťou bola inšpekcia priamo vo vybraných základných školách, ktoré vzdelávali vysoký počet žiakov a žiačok z Ukrajiny. Jej cieľom bolo hĺbkovo zmapovať, ako školy s vysokým počtom žiakov z Ukrajiny vzdelávali a podporovali týchto žiakov a aké boli potreby zamestnancov škôl. Zároveň sme zisťovali skúsenosti samotných žiakov a žiačok z Ukrajiny a ich spolužiakov.

V rámci tejto časti tematickej inšpekcie školské inšpektorky a inšpektori navštívili 30 základných škôl s vysokým počtom žiakov z Ukrajiny vo všetkých krajoch Slovenska. Výsledky poskytujú detailnejší obraz o tom, ako školy pri začleňovaní žiakov a žiačok z Ukrajiny postupovali. Zároveň sme zisťovali potreby zamestnancov škôl a skúsenosti samotných žiakov a žiačok z Ukrajiny a ich spolužiakov.

Predkladaná záverečná správa prezentuje najdôležitejšie údaje a zistenia z oboch častí tematickej inšpekcie. V záverečnej správe sme sa sústredili na vybrané témy a oblasti. Ide najmä o oblasti, na ktoré sa hlbšie sústreďovala inšpekcia priamo vo vybraných školách (podpora v oblasti psychického zdravia, vzťahy medzi žiakmi a žiačkami z Ukrajiny a ostatnými žiakmi a žiačkami) alebo ktoré považujeme za kľúčové pre nastavenie potrebnej podpory (potreby škôl, podpora v oblasti učenia sa a jazyka).

Pridaj komentár