Slovensko splnilo ďalší balík úloh z plánu obnovy. Čo to znamená pre vzdelávanie?

Pred dvoma týždňami Slovensko podalo druhú žiadosť o platbu z plánu obnovy v celkovej výške 815 miliónov eur. Peniaze z plánu obnovy sú naviazané na splnenie dohodnutých úloh a medzi zmenami, na základe ktorých by sme mali dostať druhú platbu, sú aj reformy v oblasti vzdelávania.

Pozrime sa, o aké zmeny ide, ako kvalitne boli vypracované a či od nich môžeme očakávať, že prispejú k lepšej kvalite vzdelávania na Slovensku.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

1. Prvá úloha sa týkala odstraňovania bariér pre deti so zdravotným znevýhodnením. V rámci plánu obnovy preto vznikol manuál debarierizácie škôl. Obsahuje najmä technické usmernenia, ako robiť stavebné úpravy a odstraňovať architektonické bariéry.

Okrem toho v rámci tejto úlohy prebehlo mapovanie súčasného stavu debarierizácie škôl. Mapovanie neprebehlo na všetkých školách, a teda sa na jeho základe nedajú vybrať konkrétne školy, ktoré by sa mali prioritne debarierizovať. Navyše z aktuálnej výzvy na debarierizáciu väčších stredných škôl je zrejmé, že pri výbere podporených škôl sa budú uplatňovať úplne iné kritériá, než aké navrhla analýza.

2. Ďalšie splnené opatrenie sa týkalo lákania a udržania talentov zo zahraničia. Jednou z prekážok v tejto oblasti je aj byrokracia spojená s uznávaním dokladov o vzdelaní. Ministerstvo školstva tak presadilo niekoľko technických legislatívnych zmien, ktoré by mali uľahčiť príchod kvalifikovaných ľudí zo zahraničia.

Nejde o žiadne veľké systémové reformy, ale o odstraňovanie administratívnych prekážok. Ťažko povedať, či sa vďaka tomu u nás skutočne zvýši počet talentov zo zahraničia. Na prilákanie talentov treba uskutočniť komplexnejšie opatrenia. V každom prípade zjednodušenie administratívy určite ničomu neuškodí.

3. Tretia splnená úloha sa týkala hodnotenia vedeckého výkonu vysokých škôl. Ministerstvo školstva zaviedlo nový systém, podľa ktorého sa raz za šesť rokov bude musieť každá vysoká škola aj verejná výskumná inštitúcia podrobiť hodnoteniu svojej výskumnej alebo umeleckej činnosti. Systém hodnotenia vyzerá naozaj poctivo a prepracovane.

Kľúčové riziko však spočíva v tom, že výsledky hodnotenia budú naviazané na financovanie. Na jednej strane je správne, aby sa finančne oceňovali školy, ktoré robia kvalitný výskum. Na druhej strane treba dbať na to, aby sa všetka motivácia škôl nesústredila len na produkovanie vedeckých výstupov.

Pridaj komentár