Príplatky za vzdelávanie detí z chudobného prostredia na Slovensku existujú, ale sú zle nastavené

Minister školstva nedávno otvoril diskusiu o regionálnych príplatkoch k učiteľským platom. Časť učiteľskej obce prijala túto myšlienku s nevôľou. Jedným z dôležitých argumentov je, že sa majú zohľadňovať len životné náklady a nie napríklad aj náročnosť vzdelávacieho prostredia. Najmä učiteľky a učitelia na východnom Slovensku vzdelávajú vo väčšej miere deti z chudobného prostredia, ktoré zväčša majú horšie vedomosti a zručnosti. Pozrime sa teda, či by odmeňovanie vyučujúcich nemalo brať do úvahy aj to, s akými deťmi pracujú.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Odpoveď možno niektorých prekvapí. Systém, ktorý by finančne zohľadňoval náročnosť vzdelávacieho prostredia, totiž už na Slovensku existuje. Podľa platnej legislatívy vyučujúci na základných školách dostávajú špeciálny príplatok, ak vzdelávajú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo deti so zdravotným znevýhodnením. Na to, aby bolo možné príplatok vyplatiť, treba splniť viaceré podmienky. Učiteľka alebo učiteľ musia deti vyučovať samostatne, čiže v triede nemôže pôsobiť pedagogická asistentka či asistent. V triede sa musí vzdelávať aspoň 8 takýchto detí, ak ide o triedu na prvom stupni, a minimálne 9 detí na druhom stupni. Zároveň musí učiteľka alebo učiteľ v takejto triede vyučovať najmenej 4 hodiny týždenne.

Kľúčovou otázkou je, či školy na vyplácanie príplatku dostávajú financie. Je, pravda, že školy na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia dostávajú k bežným normatívnym financiám aj špeciálny príspevok. Peniaze slúžia napríklad na zaplatenie pedagogickej asistentky alebo asistenta, učebných pomôcok, výletov a exkurzií alebo práve na zabezpečenie príplatku pre učiteľky a učiteľov. Na rok 2023 dostali školy príspevok pre viac ako 38-tisíc detí. Najviac z nich sa pritom vzdeláva v Prešovskom kraji (38,9 percenta) a v Košickom kraji (36,7 percenta).

Skúsme sa teda pozrieť, či vyučujúci z východného Slovenska skutočne zarábajú viac ako ich kolegyne a kolegovia v iných regiónoch. Údaje z roku 2022 skutočne ukazujú, že platy boli na východnom Slovensku v priemere vyššie než platy v iných častiach Slovenska. Platy na východe boli v porovnaní so slovenským priemerom vyššie o približne 2,5 percenta (Košický kraj) alebo o 2 percentá (Prešovský kraj). No tieto rozdiely nemusia súvisieť len s príplatkami za prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výšku platu totiž výrazne ovplyvňujú aj roky praxe, atestácie, príplatky za profesijný rozvoj a podobne. A dostupné údaje naznačujú, že vyššie platy na východnom Slovensku vyplývajú nielen z vyšších príplatkov a odmien, ale aj z vyššej tarify, ktorú ovplyvňujú práve roky praxe a atestácie.

Náročnejšie vzdelávacie prostredie sa teda v učiteľských platoch zrejme príliš neodráža. Problémom nie je to, že by sme na tento účel nemali vytvorený systém, ale že nie je dobre nastavený. Prvým zásadným nedostatkom je, že definícia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pokrýva len malú časť detí, ktoré sú reálne ohrozené chudobou. Podľa odhadu v roku 2018 príspevok pokrýval len približne 39 percent detí ohrozených chudobou či sociálnym vylúčením. A to znamená, že školy nedostávajú dodatočné financie na všetky deti, ktoré by to potrebovali.

Ďalším problémom je výška príspevku. Suma 150 eur ročne na jedno dieťa nepostačuje na to, aby školy mohli zaplatiť všetku potrebnú podporu. Navyše ak má škola viac ako 50 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, musí minimálne polovicu príspevku použiť na podporný personál. Pokiaľ by teda škola vzdelávala 51 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, na kalendárny rok dostane 7 650 eur. Je jasné, že ani celá táto suma nepokryje úväzok ďalšieho podporného pracovníka či pracovníčky, nieto ešte polovica z týchto financií. Na ďalšie výdavky, ako sú napríklad príplatky pre učiteľky a učiteľov, môže škola rovno zabudnúť.

A napokon sú významným problémom aj podmienky vyplácania príplatku. Otázny je najmä minimálny počet detí so znevýhodnením v triede. Vzdelávacie prostredie totiž môže byť rovnako náročné aj pri nižšom počte detí z chudobného prostredia. Nehovoriac o tom, že takáto úprava môže školy viesť k tomu, aby dávali deti so znevýhodnením do jednej triedy. Tým sa môže prehlbovať segregácia v školách, za ktorú nás Európska komisia nedávno zažalovala.

Je zrejmé, že systém príplatkov za prácu v náročnejšom vzdelávacom prostredí treba zmeniť. Pokiaľ chceme, aby bolo odmeňovanie učiteliek a učiteľov nastavené spravodlivo, jednoznačne by bolo potrebné venovať sa aj príplatkom za vzdelávanie detí so znevýhodnením. Je škoda, že návrhy riešení neprinášajú ani plánované reformy z plánu obnovy.

Pridaj komentár