PISA opäť ukázala, že potrebujeme zlepšiť výsledky našich žiakov a žiačok. Najskôr však musíme správne rozumieť tomu, o čom výsledky testovania hovoria

Minulý rok boli zverejnené výsledky dvoch veľkých medzinárodných testovaní. Testovanie čitateľskej gramotnosti štvrtákov a štvrtáčok základných škôl PIRLS prebehlo v roku 2021. O rok neskôr prebehlo testovanie PISA, ktoré overuje čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť pätnásťročných žiakov a žiačok. 

Pozornosť vyvolali najmä výsledky testovania PISA, ktoré minister školstva Tomáš Drucker označil za národnú tragédiu. Hlbšia analýza výsledkov medzinárodných testovaní však vo verejnej diskusii chýba a často tak môže dochádzať k prílišnému zjednodušovaniu alebo nekorektným interpretáciám. 

Medzinárodné testovania skutočne poukazujú na vážne problémy v našom vzdelávacom systéme. Na to, aby sme ich vedeli vyriešiť, však potrebujeme výsledkom testovaní dobre rozumieť.

V našich článkoch sme sa preto podrobnejšie venovali testovaniu PIRLS aj PISA.

Čo zohľadňovať pri interpretácii výsledkov medzinárodných testovaní

Výsledky našich pätnásťročných žiakov a žiačok v medzinárodnom testovaní OECD PISA 2022 sú pod priemerom krajín OECD. V porovnaní s rokom 2018 sme sa štatisticky významne prepadli v matematickej a čitateľskej gramotnosti. V prírodovednej gramotnosti sa výsledky nezmenili.

K výraznému prepadu v testovaní PISA došlo vo viacerých krajinách, zrejme v dôsledku pandémie COVID-19, ktorá viedla k zatvoreniu škôl. V prípade Slovenska mohlo výsledky ovplyvniť aj iné zloženie testovaných žiakov a žiačok v porovnaní s rokom 2018.

V štvrtáckom testovaní čitateľskej gramotnosti PIRLS dlhodobo dosahujeme výsledky na úrovni priemeru krajín Európskej únie a OECD.

Na aké problémy poukazujú výsledky medzinárodných testovaní

Podpriemerné výsledky pätnásťročných žiakov a žiačok sú dlhodobým javom. Na úrovni krajín OECD sme boli od roku 2012 len jediný raz, a to v matematickej gramotnosti v roku 2018.

Deti zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia na Slovensku dosahujú v testovaní PIRLS aj PISA výrazne horšie výsledky než ich rovesníci z lepšie situovaných domácností. Súvis medzi výsledkami a sociálnym zázemím je na Slovensku silnejší než v iných krajinách.

Veľká časť detí a mladých ľudí nedosahuje ani základnú úroveň vedomostí a zručností. V prípade testovania PIRLS to bola pätina žiakov a žiačok. V prípade testovania PISA to bola približne tretina.

Pridaj komentár