Letné školy ako opatrenie na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 na vzdelávacie výsledky žiakov a žiačok

Minulý rok ministerstvo školstva podporilo základné školy, aby mohli organizovať letné školy. Chcelo tým zmierniť dopady epidémie COVID-19 na vzdelávanie. Z údajov však možno odhadovať, že do letných škôl sa nedostalo minimálne 92 % detí, ktoré sa počas dištančnej výučby neučili prostredníctvom internetu. Letné školy sa v menšej miere realizovali v krajoch, kde bol najvyšší podiel žiačok a žiakov, ktorí sa nezapájali do online dištančnej výučby. Zároveň z dostupných údajov vyplýva, že letná škola trvala príliš krátko, rozsah vzdelávacej zložky v rámci letných škôl nebol vymedzený a zameranie letných škôl bolo pomerne široké. Preto pre zvýšenie účinnosti letných škôl odporúčame realizovať opatrenia na zvýšenie záujmu škôl o organizáciu letných škôl a zvýšenie účasti ohrozených žiakov a žiačok v letných školách. Zároveň odporúčame upraviť organizáciu letných škôl, aby boli čo najviac kompenzačné z hľadiska nadobúdania vedomostí a zručností detí a mladých ľudí, zvýšiť finančné prostriedky na organizáciu letných škôl a zbierať podrobnejšie údaje o realizácii letných škôl.

Pridaj komentár