Koľko máme v školách psychologičiek, špeciálnych pedagógov či pedagogických asistentiek?

Na Slovensku sa rozbieha dôležitá reforma, vďaka ktorej by mali všetky deti v škole dostávať podporu podľa svojich individuálnych potrieb. Napríklad pre deti, ktoré majú ťažkosti zvládnuť učivo, by mala škola zabezpečiť doučovanie. Deti, ktoré učivo zvládajú výrazne lepšie, by mali mať možnosť absolvovať niektoré predmety vo vyššom ročníku. Deti s nedostatočnou znalosťou slovenčiny by mali mať nárok na jazykové kurzy a deti so zdravotným znevýhodnením zase na špeciálne učebné alebo kompenzačné pomôcky.

Reforma bola inšpirovaná zahraničnými vzdelávacími systémami, najmä českým. Pri jej tvorbe sa však čiastočne vychádzalo aj zo skúsenosti z Portugalska, Írska a Fínska. Podľa viacerých odborníkov a odborníčok ide o krok správnym smerom (pozrite si napríklad našu nedávnu diskusiu o podporných opatreniach vo vzdelávaní). 

Úspech reformy bude do veľkej miery závisieť od toho, či bude v školách dostatok podporného personálu – školských psychologičiek, špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentiek alebo iných odborných zamestnancov. Práve tieto profesie dokážu pomôcť nielen samotným deťom, ale aj učiteľkám a učiteľom nastaviť vzdelávanie tak, aby sa mohlo každé dieťa plnohodnotne vzdelávať.

Koľko peňazí pôjde na podporné opatrenia vo vzdelávaní

Vláda vyčlenila na podporné opatrenia v tomto roku 100,7 milióna eur. Najväčšia časť rozpočtu pritom má ísť práve na podporný personál v školách. Vyčlenených 77,6 milióna eur pokryje úväzky 9 055 ľudí na pozíciách pedagogických asistentiek, špeciálnych pedagógov, školských psychologičiek a ďalších odborných zamestnancov. 

Nemožno však počítať s tým, že od budúceho školského roka v školách pribudne približne 9 000 nových ľudí. Mnoho podporných pozícií sa totiž v súčasnosti financuje z eurofondov. V tomto školskom roku to je približne 6 700 ľudí. Eurofondy na tento účel postupne končia a časť z týchto pozícií zrejme len prejde pod štátny rozpočet. Fakticky tak nepôjde o nových zamestnancov a zamestnankyne.

Aká je situácia v školách

Analýza administratívnych údajov z roku 2023 naznačuje, že dosiahnuť dostatočný počet podporných pozícií v školách nemusí byť vôbec jednoduché. Pozrime sa, ako na tom boli základné školy so školskými podpornými tímami.

Poznámka k terminológii

V texte sa pozeráme na to, ako sú v školách zastúpené rôzne profesie okrem učiteľských. Pre zjednodušenie označujeme tieto profesie ako podporný personál (resp. podporné pozície, profesie) alebo ako školský podporný tím (ŠPT). Tieto termíny neodrážajú legislatívnu úpravu, podľa ktorej môžu tvoriť školský podporný tím aj učiteľky a učitelia. Označenia podporné profesie alebo podporný personál zase nie sú legislatívne ukotvené. 

Pod označením školský podporný tím alebo podporný personál rozumieme pedagogických asistentov, školské špeciálne pedagogičky a odborných zamestnancov (v prípade odborných zamestnancov na niektorých miestach uvádzame aj špecificky kategóriu školských psychologičiek).

1. Celkový počet podporných pozícií v školách

Na zaćiatku tohto školského roka, teda v septembri 2023, pôsobilo na pozíciach školských psychologičiek, školských špeciálnych pedagógov, iných odborných zamestnankýň a pedagogických asistentov celkovo 8 929 osôb.

Najväčšiu časť podporného personálu v školách tvorili pedagogické asistentky, ktorých bolo 6 900 (77,3 % všetkých podporných profesií). Druhé najvyššie zastúpenie mali školskí špeciálni pedagógovia (11,8 %, spolu 1 054 osôb). Odborných zamestnankýň bolo celkovo 975 (10,9 %), z toho školských psychológov, ktorí tiež spadajú do kategórie odborných zamestnancov, bolo 523 (5,9 %).

Graf 1: Zastúpenie jednotlivých podporných profesií v základných školách v roku 2023

2. Počet žiakov a žiačok pripadajúcich na jednu podpornú pozíciu

Na jednu podpornú pozíciu pritom v roku 2023 pripadalo 54,8 žiakov. Najviac detí pripadalo na odborných zamestnancov, a to 501,7 žiakov a žiačok na jedného takéhoto zamestnanca. Keďže školské psychologičky tvorili približne polovicu všetkých odborných zamestnankýň, na jednu psychlogičku pripadlo 935,3 detí. Na jednu školskú špeciálnu pedagogičku zase pripadalo 464,1 a na jednu pedagogickú asistentku 70,9 detí.

Graf 2: Počet žiakov a žiačok pripadajúcich na jednotlivé podporné pozície

3. Koľkým školám chýbajú podporné tímy

Podporné profesie však neboli dostupné vo všetkých školách. Takmer pätina základných škôl (18,3 %, čiže 378 škôl) nemala v roku 2023 ani jednu takúto podpornú profesiu.

Do 5 osôb zamestnávala na podporných pozíciách približne polovica škôl (48,4 %, t. j. 997 škôl). Viac ako 6 osôb na týchto pozíciách pôsobilo na tretine škôl (33,3 %, t. j. 685 škôl).

Graf 3: Podiel základných škôl podľa počtu podporných pozícií 

Najmenšiemu počtu škôl chýbali pedagogickí asistenti a asistentky. Aspoň jeden asistent pôsobil na viac ako troch štvrtinách škôl (80,5 %, t. j. 1 659 škôl) a bez pedagogického asistenta či asistentky bola teda približne pätina škôl (19,5 %, t. j. 401 škôl).

Iná situácia však už bola s odbornými zamestnankyňami a školskými špeciálnymi pedagógmi. Bez akéhokoľvek odborného zamestnanca (čiže bez školského psychológa, logopéda a podobne) boli dve tretiny základných škôl (66,7 %, t. j. 1 375 škôl). Konkrétne bez školskej psychologičky zostali viac ako tri štvrtiny základných škôl (77,5 %, t. j. 1 596 škôl). Bez špeciálneho pedagóga bolo 59,4 % základných škôl (t. j. 1 224 škôl).

Graf 4: Podiel základných škôl podľa počtu jednotlivých podporných pozícií

Koľko podporných pozícií v školách treba?

Ministerstvo školstva zatiaľ nepredstavilo analýzu, na základe ktorej by bolo možné odhadnúť optimálny počet podporných pozícií v školách. Je teda otázne, či bude dosť práve 9 055 miest, ktoré sa od budúceho školského roka budú financovať zo štátneho rozpočtu.

Dôležité bude aj to, aby podporné tímy boli dostupné na čo najväčšom počte škôl, ktoré ich potrebujú. Dve tretiny škôl bez akéhokoľvek odborného zamestnanca je skutočne dosť. Zároveň bude treba ustrážiť, aby školy, ktoré už majú vytvorené funkčné podporné tímy, neprišli o svojich zamestnancov a zamestnankyne. Na metodiku prerozdeľovania financií si však musíme ešte počkať. 

Pridaj komentár