O nás

Centrum vzdelávacích analýz (CVA) je nezávislá analytická a výskumná organizácia. Naším cieľom je na základe dát a výsledkov výskumu prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania a k vyrovnávaniu šancí vo vzdelávaní. Máme ambíciu poskytovať objektívne a nezávislé analýzy a plniť aj funkciu „strážneho psa“ pri monitorovaní implementácie opatrení v oblasti vzdelávania. Tým vypĺňame biele miesto na mape dôležitých aktérov vo vzdelávaní.

Náš tím

Michal Rehúš

Pracoval ako analytik a riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predtým pôsobil ako odborný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a ako odborník v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Je autorom viacerých štúdií a analýz týkajúcich sa predovšetkým reformy obsahu vzdelávania a odmeňovania a hodnotenia učiteliek a učiteľov.

Alexandra Ostertágová

Pracovala ako analytička Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a ako výskumná a vývojová zamestnankyňa Štátneho pedagogického ústavu, spolupracuje s mimovládnou organizáciou ASPEKT. Výskumne a analyticky sa podieľala na aktivitách v oblasti vzdelávania, sociálnej rovnosti a spravodlivosti a feminizmov. V oblasti vzdelávacej politiky sa venuje predovšetkým otázkam inkluzívneho vzdelávania a dôstojných pracovných podmienok učiteliek a učiteľov.

Čo robíme

1. Vytvárame analýzy, prognózy a strategické a koncepčné materiály v oblasti vzdelávania.

2. Realizujeme výskum a experimenty v oblasti vzdelávania.

3. Navrhujeme a vyhodnocujeme projekty a experimenty v oblasti vzdelávania.

4. Monitorujeme a posudzujeme verejné politiky v oblasti vzdelávania.

5. Formulujeme návrhy a odporúčania na zlepšenie verejných politík v oblasti vzdelávania.

6. Vytvárame analýzy a stanoviská k právnym predpisom v oblasti vzdelávania.

7. Poskytujeme poradenskú a konzultantskú činnosť v oblasti vzdelávania.

8. Organizujeme odborné, vzdelávacie a popularizačné podujatia v oblasti vzdelávania.

9. Publikujeme analýzy a odborné a vedecké texty v oblasti vzdelávania.

10. Podnecujeme a formujeme verejnú diskusiu v oblasti vzdelávania.

11. Spolupracujeme s domácimi a zahraničnými inštitúciami a odborníkmi a odborníčkami, ktoré sa zaoberajú problematikou vzdelávania.

Akým témam sa aktuálne venujeme

1. Analýza a výskum dopadu pandémie COVID-19 na vzdelávanie a návrh kompenzačných opatrení

2. Monitoring implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti vzdelávania

3. Príprava reprezentatívneho panelu učiteliek a učiteľov, ktorý bude slúžiť na pravidelný zber údajov

Základné informácie

Názov: Centrum vzdelávacích analýz

Sídlo: Klemensova 2520/11, 811 09 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

Dátum vzniku: 3. 2. 2021

IČO: 53565401

DIČ: 2121506255

Číslo reg. Min. vnútra SR: VVS/1-900/90-60992

Stanovy